Wonen

In de nabije omgeving (binnen de 800m) van woonwijken wil N-VA groene ‘oases’ uitbouwen, door nieuwe beplantingen aan te leggen.   

N-VA Kuurne wil zo een kindvriendelijke buurt met voldoende speelruimte creëren en een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners in een veilige omgeving inrichten.

De wijkagent moet opgewaardeerd worden en zorgt mee voor meer veiligheid. De agent ondersteunt de sociale controle en is een belangrijke schakel om ouderen zoveel mogelijk uit het sociale isolement te houden.

N-VA wil jonge gezinnen begeleiden in hun zoektocht naar een betaalbare woonst in Kuurne. Het woonloket moet hierbij een actievere rol krijgen.

We moeten een blijvende aandacht hebben voor de waterhuishouding en het bestrijden van wateroverlast.
 

  • Bij nieuwbouwprojecten wil N-VA de nodige aandacht schenken aan maatregelen tegen wateroverlast.
  • N-VA pleit er tegelijk ook voor om bestaande bebouwing in risicogebieden te onderzoeken op gevaar voor overstroming, oplossingen te bieden en op nauw te volgen.
  • Bij nieuwbouwprojecten moeten de kopers geïnformeerd worden over de risicozones.

N-VA Kuurne wil een grotere autonomie bij het toekennen van bouwvergunningen.
De ambtenaar ruimtelijke ordening is een partner in het bespreken, begeleiden en toekennen van de vergunningen.

N-VA wil de kernen aantrekkelijker maken (Sente, St-Pieter en het centrum).
Leegstand en verkrotting moet volgens N-VA onder meer worden aangepakt door een databank aan te leggen met een overzicht van alle beschikbare bedrijventerreinen en handelspanden.

N-VA Kuurne wil alle verkavelingsgebieden voorzien van voldoende open ruimte en speelgelegenheid. Dit moet gelinkt worden aan het globaal mobiliteitsplan.

[werken] Bij het opvolgen en het organiseren van de noodzakelijke aanpassingswerken aan het rioleringsnetwerk, vindt N-VA het belangrijk daarover tijdig en duidelijk te informeren naar de burger.
   
N-VA wil de renovatiepremie behouden en wil deze beter kenbaar maken.

Op vlak van sociale huisvesting wil N-VA Kuurne meer inzetten op koopwoningen en kavels omdat investeren in een eigen woning de verstandigste verzekering voor de toekomst blijft.

Eigenaars moeten we aansporen hun huurwoningen op de sociale verhuurmarkt te brengen.

N-VA pleit ervoor om een aangepast toewijzingsreglement en voorrangsregels uit te werken voor o.a. alleenstaanden, mindervaliden.

N-VA wil nauwe samenwerken met de bestaande sociale verhuurkantoren om op een snelle en goedkope manier in goede, en betaalbare woningen te voorzien. Eigenaars worden aangemoedigd om aan een sociaal verhuurkantoor te verhuren.