Integratie

Integratie

Integratie kan enkel door actief deel te nemen aan onze gemeenschap.

N-VA Kuurne pleit voor een inclusief lokaal integratiebeleid, ingebed in de gemeentelijke meerjarenplanning waarbij er intensief wordt samengewerkt met alle diensten die betrokken zijn bij dit beleid (zowel interne gemeentediensten, als scholen, CAW, VDAB, verenigingen…).

Het spreken van Nederlands is een eerste noodzakelijke stap. [integratie]

N-VA aanvaardt dat Nederlands leren tijd kost, maar ziet een goede kennis van het Nederlands als middel tot meer kansen in de samenleving. N-VA pleit sterk voor het organiseren van taallessen Nederlands voor anderstalige ouders op de school zelf.

We willen een integratiebeleid dat zich richt op het verhogen van de zelfredzaamheid en op het activeren van mensen.
 
N-VA Kuurne wil de aanwezigheid van nieuwkomers en personen van vreemde herkomst in kaart brengen en hun eventuele achterstand binnen de domeinen onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, welzijn en armoede. Deze data gebruiken om een inburgeringsbeleid op te stellen.
 
Voor de N-VA moet de opvangtijd worden benut om asielzoekers voor te bereiden op een eventuele vrijwillige terugkeer. Op lokaal niveau zal N-VA de samenwerking tussen asielcentra/LOI’s en OCMW’s stimuleren i.f.v. een beter informatie- en begeleidingstraject voor vrijwillige terugkeer. Daarnaast moet de politie nauwgezet de terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen opvolgen.
 
De gemeente moet streng optreden bij een vermoeden van een schijnhuwelijk of vraagt steeds advies aan het parket. Zij weigert dan het huwelijk of het schijnpartnerschap uit te voeren.
In deze gevallen zal de gemeentelijke overheid het dossier van de samenwoonst registeren tot er een positief advies volgt van het parket.
 
De jeugd is de toekomst. N-VA zal inzetten op een lokaal partnerschap tussen school, ouders en het verenigingsleven om alle kinderen dezelfde kansen te bieden. Een goede kennis van het Nederlands bij iedereen stimuleren, ieders sociaal netwerk versterken en hen uitdagen om mee te doen aan de samenleving van morgen zijn de centrale uitgangspunten.

Nieuws over dit onderwerp