Sint Pieter

Horeca

Het belang van een bloeiende horeca voor de leefbaarheid van een gemeente kan moeilijk wor¬den overschat. Denk maar aan het belang voor de lokale economie, de bijdrage van de horeca aan het sociale weefsel doordat mensen elkaar ontmoeten.
De N-VA streeft naar een horeca¬vriendelijk klimaat waarbij de beslis¬singen zoveel mogelijk worden genomen in samenspraak met de horeca-ondernemers zelf. Het gemeentebe¬stuur tracht hierbij effectief en duurzaam horeca-ondernemer¬schap te bevorderen.

De N-VA pleit voor de opmaak van een horecaplan met concrete doelstellingen voor de ontwikkeling/de ondersteuning van de horeca in onze gemeente. De voorbereiding en uitvoering van dit plan verloopt in nauwe samenspraak met de lokale horeca.

De N-VA pleit voor een duidelijke reglementering voor horeca-terrassen die tijdig en helder gecommuniceerd wordt.
De N-VA pleit voor het afschaffen van pestbelastingen voor de horeca.

De N-VA wenst te ondersteunen voor: een betere samenwerking met bestaande activiteiten en organisaties, mogelijkheden verkennen voor intensere samenwerking met organisaties voor gerichte acties van/voor de horeca, gezamenlijk acties opzetten.
 

Ten slotte zal het blijvend versterken van het bedrijvenpark een grote troef voor onze gemeente betekenen.